ค้นหาจุดบริการสัญญาณ Wi-Fi กันเถอะ! ค้นหาจากแผนที่ของบริเวณที่อยู่ขณะนี้หรือเมืองหลัก

คำเตือน

ในการใช้งานโปรแกรมนี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต. และในการค้นหาจุดสัญญาณในบริเวณที่อยู่ขณะนี้จำเป็นต้องติดตั้งให้อุปกรณ์อนุญาตรับส่ง "ข้อมูลระบุตำแหน่ง" ด้วย.

แตะปุ่ม "Wi-Fi Spot."
แสดงจุดบริการสัญญาณ Wi-Fi ในบริเวณที่อยู่ปัจจุบัน.
หากแตะปุ่ม "AREA" จะสามารถค้นหาจุดให้บริการสัญญาณ Wi-Fi จากแผนที่เมืองสำคัญหรือบริเวณสถานีได้.
และยังสามารถค้นหาจุดให้บริการสัญญาณ Wi-Fi ทั่วญี่ปุ่นได้ โดยใช้นิ้วเลื่อนแผนที่.
หากแตะไอคอน ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น SSID จะปรากฏขึ้น.

Download Now