ค้นหาจุดบริการสัญญาณ Wi-Fi กันเถอะ! ใช้แผนที่แบบออฟไลน์

แตะปุ่ม "Map Download."
แตะปุ่มพื้นที่ที่คาดว่าจะไป.
เมื่อแตะบริเวณที่มีสัญลักษณ์ดาวน์โหลด จะเริ่มดาวน์โหลดแผนที่แบบออฟไลน์.
บริเวณที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว สัญลักษณ์ดาวน์โหลดจะหายไป.

ความระมัดระวัง

ในการดาวน์โหลดแผนที่แบบออฟไลน์ จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต.
หากเคยดาวน์โหลดแผนที่แบบออฟไลน์ไปแล้ว ถึงไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็สามารถใช้งานได้.

เมื่อแตะบริเวณที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว จะมีแผนที่แบบออฟไลน์แสดงขึ้นมา.
ในการลบแผนที่ที่ดาวน์โหลดแล้ว ให้แตะปุ่มถังขยะที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ แล้วเลือกแผนที่ที่จะลบ.

Download Now